Liliana Lewandowska (z d. górska)

doktor nauk humanistycznych
licencjat rzymski z teologii

W latach 2000-2005 studiowałam filologię germańską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. dr. hab. Horsta Hartmanna pt. Verteidigung der bürgerlichen Familie gegen Ansprüche des Adels in Ifflands ländlichem Sittengemälde "Die Jäger". Prawie w tym samym czasie rozpoczęłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2002-2007). Praca magisterska powstała na seminarium z teologii i egzegezy biblijnej pod kierunkiem ks. dr. hab. Dariusza Koteckiego pt. Ap 12 jako synteza demonologii biblijnej. W roku 2005 od razu po studiach filologicznych zostałam przyjęta na studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na specjalność literaturoznawczą. Rozprawa doktorska powstała pod opieką dr. hab. Włodzimierza Zientary, prof. UMK na temat: Theatrum atrocissimorum fatorum. Eine literarhistorische Quellenstudie über die Pest in Danzig 1709. W latach 2007-2010 byłam słuchaczką Podyplomowego Studium Teologicznego (cykl czterosemestralny ad licentiam na seminarium podyplomowym z Teologii Biblijnej Nowego Testamentu u ks. bpa prof. dr. hab. Zbigniewa Kiernikowskiego, cykl dwusemestralny ad lauream na seminarium naukowym u ks. prof. dr. hab. Waldemara Chrostowskiego). W 2010 roku uzyskałam stopień naukowy licencjata rzymskiego. W roku 2018 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Doświadczenie zawodowe (nauczyciela akademickiego) zdobyłam w następujących instytucjach:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Germańskiej (wykładowca);
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu (wykładowca);
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej (adiunkt);
 • Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu (adiunkt).

Ponadto piastowałam funkcje Rektora (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu, do 2012 r.) oraz Dziekana (Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu, do 2013 r.), z sukcesem i przy współdziałaniu władz dziekańskich oraz rektorskich wprowadzając w tych instytucjach pierwszy etap reformy organizacji studiów, prac naukowo-badawczych i funkcjonowania szkoły, nałożone mocą nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Od 2011 r. pracuję w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, pełniąc funkcję sekretarza naukowego.

Jestem stypendystką następujących instytucji:

 • Niemiecki Instytut Historyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie (Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften);
 • Forschungszentrum Europäische Aufklärung Potsdam (DAAD);
 • Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel (Dr. Günther Findel-Stiftung);
 • Polska Misja Historyczna w Würzburgu (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung);
 • Staatsbibliothek zu Berlin (Stiftung Preußischer Kulturbesitz).

Współpracuję z naukowcami i badaczami polskimi i zagranicznymi, głównie historykami, historykami sztuki, archiwistami i teologami, przygotowując tłumaczenia i uczestnicząc w licznych projektach naukowych i grantach, a także z Wydawnictwem Naukowym UMK w zakresie przekładu publikacji naukowych.

Jestem członkiem towarzystw naukowych:

ORCID

Wśród moich zainteresowań naukowych znajdują się:

 • historia nowożytna: szczególnie XVI-XVIII wiek;
 • Prusy Królewskie: Gdańsk, Toruń;
 • historia Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Prusach Królewskich (szczególnie w Gdańsku): XVII-XVIII wiek, krajobraz wyznaniowy, spory międzywyznaniowe, edukacja religijna, teologizacja i katechizacja życia codziennego, recepcja Pisma świętego i innych treści teologicznych;
 • literatura budująca: piśmiennictwo religijne, prywatna lektura domowa, teologizacja trudnych doświadczeń życiowych;
 • kultura oświeceniowa: towarzystwa naukowe, użytecznościowa literatura dla ludu, XVIII-wieczna prasa o charakterze utylitarnym.

Prywatnie:

 • mama dwóch synów i szczęśliwa żona własnego męża,
 • uwielbiająca podróże i wizyty w nowych miejscach,
 • w nielicznych chwilach wolnych popełniająca tak zwane "robótki ręczne", czyli "Twórcze Wszystko", co zajmuje ręce i mózg,
 • artystycznie i estetycznie porządkująca przestrzeń wokół siebie
 • oraz ceniąca w życiu święty spokój, ale i stanowczo kontestująca absurdy społeczne, prawne i moralne.