Doświadczenie zawodowe

1. Granty naukowo-badawcze

- przygotowywanie wniosków o granty krajowe i zagraniczne (MNiSW: NPRH, DUN; NCN; MKiDN; RPO; fundacje naukowe) - pod kątem merytorycznym i formalnym

- administracja oraz koordynacja finansowa

- przygotowywanie raportów - rozliczenia

2. Obsługa administracyjna działalności wydawniczej, a także prace edytorsko-redakcyjne (publikacje naukowe)

3. Tłumaczenia (pisemne, konsekutywne)

4. Zarządzanie zespołami ludzi

5. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi instytucjami badawczymi

6. Organizacja konferencji

7. Koordynacja projektami międzynarodowymi

8. Redakcja merytoryczna i techniczna publikacji naukowych

9. Tworzenie i aktualizacja serwisów internetowych