Granty naukowo-badawcze wykonawca:

  1. CLIOHRES.net("Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe"), projekt pięcioletni (1.06.2005 – 31.05.2010), nr 006164, realizowany w ramach Szóstego Programu Ramowego UE.
  2. "Rzeczpospolita, Niemcy i Francja w opisach podróży (peregrynacje, poselstwa, prasa) wczesnych czasów nowożytnych", Moduł 1.2, nr rej. 12H 11 0002 80, grant NPRH realizowany w UMK, 2012-2014,
  3. "Niemiecko-polski i polsko-niemiecki słownik historyczny (na podstawie źródeł średniowiecznych i wczesnonowożytnych z terenu Polski)", Moduł 1.2, nr 11H 12 0495 81, grant NPRH realizowany w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, 2013-2017,
  4. "Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich (1536-1542) – opracowanie edytorskie i analiza treści", Moduł 1.2, nr rej. 11H 11 002180,  grant NPRH realizowany w Towarzystwie Naukowym w Toruniu, 2013-2017.
  5. "Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. - historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV-XVI w.", nr rej. 31H 17 0471 84, grant NPRH realizowany w Polskim Towarzystwie Historycznym, 2018-2022.
  6. "Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko – pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju", Projekt nr POPC.02.03.01-00-0039/18 realizowany w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - asystent koordynatora.
  7. "Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni / Zadanie nr 11: Biblioteka Uniwersytecka Nowej Generacji", Projekt nr POWR.03.05.00-00.Z306/18-00 realizowany w latach 2019-2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - asystent koordynatora.

Granty naukowo-badawcze – kierownik grantu:

  1. "Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 – kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska", NCN Sonata 11, nr rejestr. 2016/21/D/HS3/02410, grant realizowany w latach 2017-2019. Strona www projektu