Monografie / publikacje książkowe:

1. Liliana Górska, Theatrum atrocissimorum fatorum. Religiöse Pestbewältigung in Danzig 1709, Tönning: Der Andere Verlag 2010, ss. 462. ISBN 978-3-86247-007-5.

2. Liliana Lewandowska, Samuel Schelwig (1643-1715). Dem (un)bekannten Danziger zum dreihundertsten Todestag : (Nie)znanemu gdańszczaninowi w trzechsetną rocznicę śmierci, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu 2015, ss. 138. ISBN 978-83-65127-01-3.

3. Liliana Lewandowska, Praktyczne chrześcijaństwo. Studium gdańskich sporów pietystycznych 1692-1703, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, ss. 330. ISBN 978-83-231-4359-8.

 

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

1. Liliana Górska, Funeralkultur in Danzig. Vom frühneuzeitlichen Übergang ins Jenseits, [w:] Studia Germanica Gedanensia, t. 15: Kultur in Danzig und Gdańsk im Wandel der Zeit, red. A. Kątny, Gdańsk 2007, s. 17–31.

2. Liliana Górska: Der «schwarze Tod» im Lichte der frühneuzeitlichen Stadtordnungen, [w:] Studia Germanica Gedanensia, t. 17: Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa, red. A. Kątny, Gdańsk 2008, s. 230–245.

Sprawozdanie z konferencji w "Studia Germanica Gedanensia", t. 16, red. A. Kątny, Gdańsk 2008, s. 248–251.

3. Liliana Górska, Symbolika Nocy w „Hymnach do Nocy” Novalisa, [w:] Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni, red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Paprocka-Podlasiak, Toruń 2009, s. 243–253.

4. Liliana Górska, Der Mythos des «guten» und «schlechten» Todes in der Frühen Neuzeit, [w:] Mythes et mythologies. Actes du Colloque international des 6,7 et 8 mars 2008 à Amiens (Medievales 45), red. D. Buschinger, Amiens 2009, s. 134–142.

5. Liliana Górska, „Feminizacja ojca chrzestnego”, czyli znaczenie i dynamika słowa pisanego oraz myślowe przedstawienia pojęć abstrakcyjnych, [w:] Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) nr 3: Słowo jako wyraz duchowości człowieka, red. Z. Wąsik, J. Zaprucki, Jelenia Góra 2009, s. 237–250.

6. Liliana Górska, Das frühneuzeitliche Pestpredigeramt, [w:] Barok. Historia – Literatura – Sztuka XVI/1 (31) 2009, s. 127–147.

7. Liliana Górska, «Der rechte Gebrauch und Mißbrauch des Ehe-Bettes». Von der frühneuzeitlichen Zügelung der sexuellen Triebe, [w:] Erotisme et sexualité. Actes du Colloque international des 5,6 et 7 mars 2009 à Amiens (Medievales 47), red. D. Buschinger, Amiens 2009, s. 94–99.

8. Liliana Górska, Dżuma – epidemia duszy i ciała? Sposoby zwalczania dżumy w nowożytnym Gdańsku, [w:] Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu nr 3 (2010): Człowiek wobec choroby, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław 2010, s. 279–309.

9. Liliana Górska, Religious Tensions in Early Modern Torun, a History of War and Peace?, [w:] Historicizing Religion. Critical Approaches to Contemporary Concerns, red. B. Borstner, S. Gartner, S. Deschler-Erb, Ch. Dalli, I.-M. D’Aprile, Pisa 2010, s. 103–119.

10. Liliana Górska, Die Naturforschende Gesellschaft und die gemeinnützige Aufklärung, [w:] Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung, red. H. Schmitt, H. Böning, W. Greiling, R. Siegert, Bremen 2011, s. 97–114.

11. Liliana Górska, Rola i działalność kaznodziejów w czasie epidemii dżumy w Gdańsku w roku 1709, [w:] Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708-1711 (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21–22 maja 2009 roku), red. E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 85–98.

Recenzja w "Klio"

12. Liliana Górska, Abseits der Aufklärungszentren. Die Volksbildungssituation in der gemischtsprachigen Provinz Westpreußen um 1800, [w:] Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert. Voraussetzungen – Medien – Topographie, red. R. Siegert, P. Hoare, P. Vodosek, Bremen 2012, s. 301–322.

Recenzja tomu Volksbildung durch Lesestoffe

13. Liliana Górska, „Die Pest der Seele“ – Zur religiösen Pestbewältigung in Danzig 1709, [w:] Seuche und Mensch. Herausforderung in den Jahrhunderten, red. C.Chr. Wahrmann, M. Buchsteiner, A. Strahl, Berlin 2012, s. 121–135.

Sprawozdanie z konferencji w "Klio"

14. Liliana Górska, Samuel Schelwig als Gegner pietistischer Tendenzen im Danzig des 17. und 18. Jahrhunderts, [w:] Westpreußen-Jahrbuch, t. 64 (2014), s. 57–66.

15. Liliana Lewandowska, Preußen in den Kosmographien des 17. und 18. Jahrhunderts, [w:] Vergangenes in Erinnerung rufen... Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preußen, red. L. Lewandowska, K. Szczerbowska-Prusevicius, W. Zientara, Münster 2014, s. 87–101.

16. Liliana Lewandowska, Warschauer „sogenannte Liebhaber der Wissenschaften, [w:] Das Fremde erfahren. Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur, red. W. Zientara, L. Lewandowska, Toruń 2014, s. 150–169.

17. Liliana Lewandowska, Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts, [w:] Documenta Pragensia XXXIII (Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století), Praha 2014, s. 483–505.

18. Liliana Lewandowska, Kampf gegen den pietistischen „Schwarm-Teuffel“. Zu Samuel Schelwigs Streitschriften aus dem Danzig des 17. und 18. Jahrhunderts, [w:] Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa, t. 22: Reformation, Oldenburg 2015, s. 175–187.

19. Liliana Lewandowska, Figura Smoka w Ap 12, [w:] Biblica et Patristica Thoruniensia Vol. 9 nr 1 (2016), s. 27–61.

20. Liliana Lewandowska, Danzig inmitten konfessioneller Lehrstreitigkeiten im 17. Jahrhundert, [w:] Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, red. H. Assel, J.A. Steiger, A.E. Walter, Berlin / Boston 2018, s. 511–521.

21. Liliana Lewandowska, Dr. Samuel Schelwigs "Itinerarium Antipietisticum" von 1695, [w:] Reisen, Wahrnehmen, Kommunizieren im deutsch-polnischen Kontext in der Frühen Neuzeit : Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Włodzimierz Zientara, red. Joanna Kodzik, Anna Mikołajewska, Bremen 2019, s. 99–118.

22. Liliana Lewandowska, Odezwa berlińskiego teologa Philippa Jakoba Spenera do pastora Bartholomäusa Krasselta z roku 1733 dotycząca roli Pisma Świętego, [w:] Schriftlichkeit. Beschreibung und Interpretation von Quellen. Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Janusz Tandecki, t. 3, red. Renata Skowrońska, Krzysztof Kopiński, Helmut Flachenecker, Toruń 2020, s. 205-219.

 

Redakcja książek:

1. Vergangenes in Erinnerung rufen... Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preußen, red. L. Lewandowska, K. Szczerbowska-Prusevicius, W. Zientara, Münster LIT Verlag 2014, ss. 192. ISBN 978-3-643-12639-9.

Recenzja w H-Soz-U-Kult

Recenzja w Preußenland

Recenzja w Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

2. Dwór polski i francuski w oczach podróżnych we wczesnych czasach nowożytnych. Katalog wystawy, red. W. Zientara, L. Lewandowska, Toruń 2014, ss. 68. ISBN 978-83-940698-0-3. // La cour polonaise et française aux yeux des voyageurs du debut des temps modernes. Catalogue de l’exposition, red. W. Zientara, L. Lewandowska, Toruń 2014, ss. 68. ISBN 978-83-940698-1-0.

3. Das Fremde erfahren. Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur, red. W. Zientara, L. Lewandowska, Toruń 2014, ss. 316. ISBN 978-83-940698-2-7.

Recenzja w Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

4. Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. IV (maj 1536 - wrzesień 1542), red. K. Kopiński, J. Tandecki, L. Lewandowska, Toruń 2017, ss. 478. ISBN 978-83-65127-25-9. ISSN 0082-5506.

5. Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu 9 czerwca - 15 października 2017, red. J. Arszyńska, L. Lewandowska, A. Mierzejewska, Toruń 2017, ss. 286. ISBN 978-83-231-3876-1.

 

Sprawozdania i recenzje:

1. Liliana Górska, Sprawozdanie z XVI Sympozjum Teologicznego „Kościół a Żydzi i judaizm – Nostra aetate 40 lat później”, [w:] Teologia i Człowiek 6 (2005), s. 281–283.

2. Liliana Górska, Mól książkowy. O pewnej szczególnej odmianie bibliofaga. Rzecz wydana z inspiracji osobą i osobowością Kustosza Jana Michała Krzemińskiego, Gdańsk 2012, [w:] Folia Torunensia 12 (2012), s. 133–135.

3. Recenzja wydawnicza: Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich, oprac. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2011 (Liliana Górska).

4. Liliana Lewandowska, Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–1850, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 510, [w:] Klio 29(2) (2014), s. 237–240.

 

Teksty popularno-naukowe online:

1. Jak brat z bratem dla Miejskiego Portalu Społecznościowego: orbiToruń.pl (Liliana Górska).

2. Liliana Lewandowska, Diabeł pokonany, czyli rzecz o walce Samuela Schelwiga z pietyzmem (na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

3. Liliana Lewandowska, Przed jubileuszem Reformacji, [w:] Głos uczelni, R. XXV (XLI), nr 12 (370), grudzień 2016, s. 35.

 

Ważniejsze tłumaczenia:

1. Zapoznane wymiary edukacji. Polsko-niemieckie Ekumeniczne Kolokwium Pedagogiczno-religijne. Verkannte Dimensionen der Bildung. Polnisch-deutsches Ökumenisches Pädagogisch-religiöses Kolloquium, red. J. Bagrowicz, J. Michalski, J. Heumann, tłum. L. Górska et al., Toruń 2008. → zobacz okładkę

2. Andrzej Radzimiński, Die Kirche im Deutschordensstaat in Preußen (1243-1525). Organisation - Ausstattung - Rechtsprechung - Geistlichkeit - Gläubige, tłum. L. Lewandowska, Toruń 2014, ss. 346. → zobacz okładkę

3. Gustav Liek, Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej, tłum. L. Lewandowska, red. nauk. A. Radzimiński, Lubawa 2016, ss. 490. → zobacz okładkę

4. Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941–1942 w dokumentach Generała Heinriciego, red. J. Hürter. Tłum. i red. nauk. L. Lewandowska, Toruń 2017, ss. 368. → zobacz okładkę

5. Walther Neumann, Dziennik młodego Niemca. Wspomnienia 1939–1940, tłum. i red. nauk. L. Lewandowska, Toruń 2018, ss. 144. → zobacz okładkę

Recenzja na portalu potoruniu.blogspot.com

6. Ernst Schubert, Jedzenie i picie w średniowieczu, tłum. L. Lewandowska, Toruń 2019. ss. 500.